TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KHÁC (NGOÀI PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT) NĂM 2022

(Tra cứu theo số CMND/CCCD và chọn phương thức xét tuyển)